Fylkesprognoser


Prognosene gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030, i de fleste av landets fylker.

Formålet med å lage prognosene er å gi politikere, saksbehandlere og planleggere et bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med det regionale planarbeidet,

De som står bak www.fylkesprognoser.no er Pandagruppen, sammen med SINTEF Teknologi og samfunn. Nettstedet fylkesprognoser.no er en pilot. Resutatene blir presentert i PDF-format.

Pandagruppen består av 16 av landets fylker samt Kommunal- og regionaldepartementet.

Det henvises til egne mapper for hver fylkeskommune som er med i denne piloten. De fylkesvise publikasjonene inneholder statistikk og prognoser for områdene befolkning, arbeidsliv og boligbehov, med tilhørende analyser av resultatene. Noen fylker har ikke gitt analyser av resultatene. Det er benyttet ulike forutsetninger ved utarbeiding av prognosene, alt ettersom hva hver enkelt fylkeskommune mener gir den beste prognosen for sin region. Fylkene står selv ansvarlige for sin bruk av PANDA, og hvert fylke står selv ansvarlig for de fylkesvise publikasjonene.

Resultatene fra de ulike fylkenes prognoser er samlet i en egen publikasjon under "Sammenstilling av de fylkesvise prognosene". Publikasjonen er utarbeidet av SINTEF Teknologi og samfunn.

Framflyt 2017-2041 (beta 1.0) - prognoseverktøy for flytting


Framflyt er eit verktøy for å utføre regresjonsanalyse til å forklare og framskrive flytting inn og ut av kvar einaste norske kommune. Framflyt er utvikla av Hordaland fylkeskommune til bruk i Fylkesprognoser.no, men er fritt til bruk av andre, både til offentlege og private føremon. Bruk er på eige ansvar, og support kan ikkje bli gitt utanom fylkeskommunane sitt eige arbeid med Fylkesprognoser.

På grunn av stor datamengde ved nedlasting til Framflyt bes brukar sjølv sjekke at data stemmer mot kjeldene. 

NB! Versjonen inneheld berekna data om flytting og arbeidsløyse for 2016. Om du vil endre i grunnlagsdata bør du aktivere makroar når du lastar ned fila.

Kontaktperson/utviklar: Stian Skår Ludvigsen, Hordaland fylkeskommune, tlf 413 22 734

Framflyt 2017-2041 - prognoseverktøy for flytting (beta).xlsm(octet-stream)